Privacy statement – Luxury Flower Boutique

Luxury Flower Boutique, gevestigd aan Hooftstraat 14, 2406GL Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  1. CONTACTGEGEVENS:

www.luxuryflowerboutique.nl
Hooftstraat 14, 2406GL Alphen aan den Rijn

0648791689
Shaylane Joenoes is de Functionaris Gegevensbescherming van Luxury Flower Boutique en is te bereiken via info@luxuryflowerboutique.nl

  1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Luxury Flower Boutique verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer

-E-mail

  1. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@luxuryflowerboutique.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  1. MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Luxury Flower Boutique verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij je af te leveren in het kader van de gesloten overeenkomst

  1. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Luxury Flower Boutique neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Luxury Flower Boutique) tussen zit. Luxury Flower Boutique gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

?

 

  1. HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Luxury Flower Boutique bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens – Bewaartermijn zolang de overeenkomst tussen Luxury Flower Boutique en de Klant van kracht is. Worden gebruikt zolang een overeenkomst loopt met Klant.
Personalia – Bewaartermijn zolang de overeenkomst tussen Luxury Flower Boutique en de Klant van kracht is. Worden gebruikt zolang een overeenkomst loopt met Klant.
Adres – Bewaartermijn zolang de overeenkomst tussen Luxury Flower Boutique en de Klant van kracht is. Worden gebruikt zolang een overeenkomst loopt met Klant.
Bankgegevens – Bewaartermijn zolang de overeenkomst tussen Luxury Flower Boutique en de Klant van kracht is. Worden gebruikt zolang een overeenkomst loopt met Klant.         

  1. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Luxury Flower Boutique verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Luxury Flower Boutique blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  1. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Luxury Flower Boutique gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  1. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Luxury Flower Boutique en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@luxuryflowerboutique.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Luxury Flower Boutique wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

  1. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Luxury Flower Boutique neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@luxuryflowerboutique.nl