Algemene voorwaarden – Zijden Boeketten

Op alle Overeenkomsten die Klant met Luxury Flower Boutique aangaat aangaande de verhuur en verkoop van zijden boeketten zijn deze Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website van Luxury Flower Boutique, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst aan Klant elektronisch ter hand gesteld. Begrippen met een hoofdletter geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud.

 1. DEFINITIES
  • “Abonnement”: een Overeenkomst tussen Luxury Flower Boutique en Klant voor het op periodieke basis gedurende langere tijd leveren door Luxury Flower Boutique van één of meer al dan niet verschillende soorten producten, zoals zijden bloemen, kunstplanten, bijbehorende accessoires, en eventuele bijbehorende diensten, een en ander zoals nader overeengekomen per individuele Overeenkomst;
  • “Bedenktijd”: de in artikel 10.1 van de Voorwaarden bedoelde termijn;
  • “Luxury Flower Boutique”:
  Luxury Flower Boutique
  Hooftstraat 14
  2406GL Alphen aan den Rijn
  Tel: 06-48791689
  E-mail: info@luxuryflowerboutique.nl
  www.luxuryflowerboutique.nl
  KVK: 61880418
  BTW-identificatienummer: NL0824095145B01
  Bankgegevens Rabobank: NL62RABO0300875770
  • “Klant”: de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met Luxury Flower Boutique een Overeenkomst aangaat;
  • “Overeenkomst”: iedere door Klant geaccepteerde of uitgevoerde van Luxury Flower Boutique afkomstige offerte, iedere bestelling die Klant bij Luxury Flower Boutique plaatst, of iedere andere overeenkomst die Klant aan Luxury Flower Boutique bindt;
  • “Persoonsgegevens”: alle persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op Klant, met inbegrip van betalingsgegevens;
  • “Voorwaarden Zijden Boeketten”: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;
 2. EEN ABONNEMENT BIJ LUXURY FLOWER BOUTIQUE
  1. Contracteren met Luxury Flower Boutique geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen Luxury Flower Boutique en Klant komt een Overeenkomst, al dan niet zijnde een Abonnement voor het huren van een product, tot stand via de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst, of kenbaar maakt een aanbieding of offerte van Luxury Flower Boutique te accepteren o.a. door het invullen van het formulier op de website.
  2. Om voor een Abonnement in aanmerking te komen, moet Klant woonachtig zijn in Nederland.

 3. VERPLICHTINGEN KLANT
  1. Bij het aangaan van een Overeenkomst is Klant verplicht om zijn of haar Persoonsgegevens correct en naar waarheid op te geven aan Luxury Flower Boutique en/of een partij die Luxury Flower Boutique inschakelt ter uitvoering van de Overeenkomst. Klant dient de opgegeven Persoonsgegevens te controleren alvorens het aangaan van de Overeenkomst te bevestigen.

 4. PRIJS
  1. Klant is de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomt overeengekomen momenten.
  2. Luxury Flower Boutique behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in de vorm van Abonnement aangeboden en nog te leveren producten tijdens de looptijd van het Abonnement te wijzigen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitbreiding van de variëteit in bloemen en de dienstverlening (zoals het aantal bezorgdagen), waarbij Luxury Flower Boutique Klant uiterlijk 14 dagen voordat een wijziging effect heeft zal informeren.
  3. Klant zal bij een wijziging die resulteert in prijsverhoging gerechtigd zijn om de Overeenkomst binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Klant enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
  4. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

 5. BETALING
  1. Voor de betaling kan Klant uitsluitend gebruik maken van de door Luxury Flower Boutique op de Website vermelde betalingsmogelijkheden.
  2. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode, tenzij anders is overeengekomen.
  3. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, is Luxury Flower Boutique gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de Klant na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Luxury Flower Boutique gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Luxury Flower Boutique voor de betreffende Klant te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Klant komen.
  4. Facturen en betalingsherinneringen worden uitsluitend elektronisch aangeboden aan Klant. Hierbij zijn de door Klant verstrekte Persoonsgegevens leidend.

 6. ONDERBREKEN, OPZEGGEN OF WIJZIGEN VAN OVEREENKOMST DOOR KLANT
  1. Klant is gerechtigd om via de Website, schriftelijk of overige door Luxury Flower Boutique ondersteunde kanalen (waaronder WhatsApp en telefoon), te wijzigen of op te zeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn, dan wel de voor een bestelling relevante Persoonsgegevens te wijzigen, vóór de eerstvolgende bezorging.
  2. Klant is een overeenkomst aangegaan met Luxury Flower Boutique voor de duur van een halfjaar, deze kan de klant uiterlijk 14 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien de Klant of Luxury Flower Boutique dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.
  3. Voor bezorgingen die gepland staan hanteert Luxury Flower Boutique uiterlijk 14 dagen voor de bezorgdag als moment waarbinnen Luxury Flower Boutique de in artikel 6.1 bedoelde wijziging of mededeling van Klant moet hebben ontvangen en bevestigd.

 7. LEVERING, LEVERTIJD EN UITVOERING
  1. Luxury Flower Boutique bezorgt overal in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.
  2. Levering geschiedt op het bij de bestelling door Klant opgegeven adres.
  3. Bezorging is alleen mogelijk op de door Luxury Flower Boutique aangegeven dagen. Bezorgtijden zijn indicatief.
  4. Klant is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door Klant opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan is Klant in gebreke m.b.t. acceptatie.
  5. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, worden de producten afgeleverd bij het dichtstbijzijnde Post-NL punt. Hier dient men zich te identificeren en te tekenen voor ontvangst. Mochten de producten op het moment van de overdracht nog niet betaald zijn conform de Overeenkomst, dan behoudt Luxury Flower Boutique de eigendom totdat het koopbedrag volledig betaald is.

 8. VERPLICHTINGEN KLANT BIJ ABONNEMENT
  1. Indien de overeenkomst tussen Luxury Flower Boutique en de Klant bestaat uit een abonnement voor het huren van zijden bloemen en of een zijden boeket gelden de volgende voorwaarden:
  1. De zijden bloemen en boeketten worden op maat geleverd voor het abonnement dat tussen de Klant en Luxury Flower Boutique overeen is gekomen. De bloemen mogen derhalve niet geknipt of op een andere manier ingekort worden door de Klant.
  2. De Klant wordt geacht tijdens de huurperiode als een goed huisvader om te gaan met de zijden bloemen. Indien de Klant één van de zijden bloemen beschadigd zal hiervoor € 7,50 per bloem in rekening worden gebracht bij de Klant.

 9. RETOURNERING GEHUURDE DOOR DE KLANT BIJ ABONNEMENT
  1. Indien de overeenkomst tussen Luxury Flower Boutique en de Klant bestaat uit een abonnement voor het huren van zijden bloemen gelden de volgende voorwaarden omtrent het terugsturen van het gehuurde:
  1. De Klant is verplicht de gehuurde zijden bloemen na afloop van de overeengekomen huurtermijn terug te sturen in de verpakking waar de Klant het boeket voor de nieuwe huurtermijn of in de verpakking van het betreffende gehuurde boeket.
  2. De Klant zal zorg dragen dat de zijden bloemen tijdens het vervoer niet zullen beschadigen.
  3. De kosten voor het retour zenden van het zijdenbloemenboeket zijn onderdeel van de abonnementsprijs. Luxury Flower Boutique zal aan de Klant een retourlabel verstrekken voor het retour sturen van de gehuurde zijden bloemen. Indien de Klant geen gebruik maakt van het retourlabel zijn de kosten van het retourneren van het gehuurde boeket voor de Klant.
  4. Klant dient het verzendbewijs van de retourzending goed te bewaren. Alleen indien er een verzendbewijs aanwezig is kan de Klant dit aanvoeren als bewijs dat de Klant de gehuurde zijden bloemen heeft geretourneerd.
  5. Indien de Klant niet alle bloemen retourneert aan Luxury Flower Boutique zal Luxury Flower Boutique aan de Klant € 7,50 per bloem in rekening brengen. Indien de Klant een heel boeket niet terugstuurt aan Luxury Flower Boutique zal Luxury Flower Boutique hiervoor in geval van een Middel-abonnement € 130,- en in geval van een Groot-abonnement € 200,- in rekening brengen aan de Klant.

 10. HERROEPINGSRECHT EN RETOURNEREN
  1. Het uitgangspunt is dat bij de aankoop van producten op afstand, de Klant, indien Klant handelt als consument, een wettelijk herroepingsrecht toekomt. Het betekent dat Klant gerechtigd is om een Overeenkomst zonder opgaaf van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden (“Bedenktijd”). Hiervoor gelden belangrijke uitzonderingen.
  1. Omdat elk boeket custom made is kunnen deze niet retour, ben je onverwachts toch niet tevreden? Vul dan het contactformulier in dan neem ik z.s.m contact met je op.
  2. Als het herroepingsrecht van toepassing is, gaat de Bedenktijd bij een Overeenkomst in geval van koop in op:
  1. de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het bestelde product heeft ontvangen; of
  2. de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of
  3. de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.
  3. Klant kan het herroepingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van het contactformulier dat beschikbaar is op de Website.
  4. Tijdens de Bedenktijd dient Klant zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Klant zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij een product wenst te behouden. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal Klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de Bedenktijd aan Luxury Flower Boutique retourneren conform de gegeven instructies.
  5. Het uitoefenen van het herroepingsrecht is voor Klant kosteloos, maar de kosten van retournering komen volledig voor rekening van Klant, tenzij Luxury Flower Boutique Klant uitdrukkelijk heeft aangeboden een geleverd product zelf bij Klant op te (doen) halen.
  6. Indien Klant producten, die onder een Overeenkomst vallen die wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds heeft betaald, zal Luxury Flower Boutique de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Klant terugbetalen.

 11. PRIVACY
  1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij Persoonsgegevens van de Klant. Luxury Flower Boutique hanteert een online privacy beleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die een Klant daarbij heeft.

 12. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
  1. Voor zover wettelijk toegestaan is Luxury Flower Boutique niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product.
  2. Luxury Flower Boutique garandeert dat een door haar geleverd product geschikt is voor het doel waarvoor het op grond van de door Luxury Flower Boutique verstrekte informatie bestemd is en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
  3. Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan gedurende de Bedenktijd, als een behandeling van dat product door Klant verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

 13. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN
  1. Luxury Flower Boutique behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal Klant over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.
  2. Indien de in artikel 13.1 bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door Luxury Flower Boutique toegezegde prestatie inhoudt, zal Klant gerechtigd zijn de Overeenkomst op te zeggen voordat de betreffende wijziging jegens Klant effect verkrijgt.
  3. Het verdient aanbeveling voor Klant om de Website regelmatig te raadplegen om te borgen dat Klant op de hoogte is van de meest recente versie van de Voorwaarden.

 14. ONTBINDING
  1. Indien de Klant zijn verplichtingen onder een Overeenkomst, bijvoorbeeld de betalingsverplichting, niet nakomt dan is Luxury Flower Boutique gerechtigd om Klant middels een ingebrekestelling de gelegenheid te geven om binnen een door Luxury Flower Boutique gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, en indien nakoming uitblijft, de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden.
  2. Luxury Flower Boutique behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de Overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade, met inbegrip van incassokosten, op Klant te verhalen.

 15. OVERIGE BEPALINGEN
  1. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door Klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Luxury Flower Boutique uitdrukkelijk zijn aanvaard.
  2. Andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor zover noodzakelijk wijst Luxury Flower Boutique de toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Klant uitdrukkelijk van de hand.
  3. Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van intellectuele eigendomsrechten van Luxury Flower Boutique ten gunste van Klant te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. Luxury Flower Boutique behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.
  4. Een Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen door Klant niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Luxury Flower Boutique.

 16. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
  1. Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.